Cret Dubravica - platforma za promatranje biljaka

Tipologija
Turizam, Javne zgrade
Lokacija
Dubravica
Godina
2019.
Veličina
35 m2
Investitor
Općina Dubravica
Status
u izvedbi
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Robert Bodiš
Download
factsheet

Cretovi u Hrvatskoj su vrlo rijetki i malih površina, a uvjetovani su osobitim stanišnim prilikama (niske temperature i velika količina vlage). Područje creta kod Dubravice s okolnom šumom stavljeno je pod posebnu zaštitu 1966. godine, nalazi se u šumi Dubrava ispod Lugarskog brega na lijevom obronku potoka Dubrava. Vegetaciju creta izgrađuje biljna zajednica šiljkice, a jedno je od posljednjih nalazišta okruglolisne rosike (Drosera rotondifolia) u Hrvatskoj. Postojeća platforma za promatranje ugroženih biljaka postavljena je na kosom terenu, na prijelazu iz visoke u nisku vegetaciju creta. Površine je cca 35 m² i sastoji se od nezaštićene i dotrajale drvene građe koja je većim dijelom propala i predstavlja opasnost za korištenje.

Novom intervencijom željelo se osigurati sigurnost u korištenju i trajnost platforme, uz zadržavanje svih postojećih obilježja postojeće platforme. Nova platforma djelomično je natkrivena pa je osigurana i zaštita od sunca i atmosferilija. Ovom obnovom nastoji se  zadržati postojeći drveni materijal s obzirom na lokaciju i zagorsku tradicionalnu gradnju, ali u izvedbi kojom bi se osigurala trajnost i otpornost. Pažljivim pozicioniranjem platforme zadržava se sva postojeća vegetacija i drvo koje se nalazi unutar površine same platforme. U svrhu uklapanja u okoliš u kombinaciji s drvetom koriste se metalne inox trake koji reflektiraju prirodni okoliš te na taj način dematerijaliziraju konstrukciju platforme.

Slični projekti - Turizam/Javne zgrade

SEECEL

Zagreb | 2013 | 8900m2

ALUart forum

Zagreb | 2014 | 1400m2

Crkva Rijeka

Rijeka | 2012 | 4000m2

Centar za posjetitelje SDŽ

Dugopolje | 2015 | 600m2